Courtesy :   Yuriy Gladkiy

Courtesy: Yuriy Gladkiy

MY LAST TANGO

Artist:  Peter Leschenko

Composer: Oscar Strock

Courtesy: Yuriy Gladkiy