Courtesy :    Igor White

Courtesy: Igor White

DELICADO

Artist: Unknown

Composer: Valdir Azevedo

Lyrics: Jack Lawrence

 

Thanks to Igor White 'Buhjm'